شماره حساب‌های بانکی برای خرید محصولات

 


 

بانک سپه

شماره کارت بانک سپه: 3940 5168 8111 6273

بنام آقای: سجاد قهاری

حساب بانک سپه: 3753301

شماره شبا: IR 02 0630 1312 0400 3753 3010 01

 

 


بانک تجارت

شماره کارت بانک تجارت: 1491 6272 8311 5859

بنام آقای: حجت قهاری

حساب بانک ملی: 5223919113

شماره شبا: IR 47 0180 0000 0000 5223 9191 13

 

 


 

مشاهده تمامی محصولات